Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, in welke vorm of op welke wijze
  dan ook, van de Professional Organizer die deze voorwaarden gebruikt (hierna te noemen: “Perfectionista”) en op alle met Perfectionista gesloten overeenkomsten.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 1. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van Perfectionista. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij
  schriftelijk anders is bepaald.
 2.  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde cq. buiten toepassing verklaarde bepaling in
  acht worden genomen.
 3.  Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 4.  Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Perfectionista is ingestemd. Onder ‘opdrachtgever ‘ wordt
  verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Perfectionista in een contractuele relatie staat of komt te staan.
 5. Perfectionista is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen inzicht, gebruik te maken van (diensten of producten van ) derden.Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarde

 

Artikel 2 – Offertes en overeenkomsten

1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten diensten.

2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen; op basis van een uurtarief of op basis van een vaste overeengekomen prijs. Indien geen vaste prijs is overeengekomen worden de prijsfactoren (uurtarief, bestede tijd, eventuele inzet van materialen en/ of apparaten, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door Perfectionista gespecificeerd hoeveel uren, materialen en/of apparaten zijn ingezet. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vergoedt opdrachtgever de voorbereidingskosten (waaronder de kosten van een intakegesprek ) aan Perfectionista in geval zij geen opdracht tot het verrichten van diensten verstrekt.

4. Afspraken en/of consulten met Perfectionista kunnen door de opdrachtgever tot 48 uur voor aanvang van de afspraak en/of consult kosteloos worden geannuleerd. Wordt binnen die termijn geannuleerd, dan worden de volledige kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Afspraken, consulten en/of trainingen kunnen door Perfectionista steeds worden geannuleerd in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere omstandigheden die Professional Organizer verhinderen de opdracht uit te voeren. Annulering door Perfectionista geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door Perfectionista op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd of indien de opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, dan wel toelaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Perfectionista niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijziging worden tussen partijen vastgelegd.

9. Opdrachtgever en Perfectionista komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.6. is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Professional Organizer gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.

10. Informatie, mondelinge mededelingen, etc. m.b.t. te verrichten diensten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer-)gegeven of gedaan. Perfectionista garandeert echter niet dat alle prijzen, producten en/of diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.

11. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden Perfectionista niet.

12. In offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en termijnen gelden als
indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeel opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

13. Perfectionista is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de
opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 3 – Prijzen

1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en inclusief eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Bij prijzen aangeboden aan particulieren wordt ook de prijs inclusief btw vermeld.

2. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Perfectionista in haar offerte of opdracht-
bevestiging (artikel 2.5.) aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door Perfectionista worden gecorrigeerd.

3. Indien Perfectionista en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat Perfectionista ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde
verhoogt haar prijzen, dan is Perfectionista gerechtigd om met onmiddellijke ingang de
nieuw geldende prijzen door de berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 4 – Betaling

1. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Perfectionista is
steeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te factureren. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig.

2. Bij niet(- tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand Een deel van een maand geldt als volle maand.

3. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

4. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Perfectionista als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van
diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.

5. In geval van niet-nakoming van de (betalings-)verplichtingen door de opdrachtgever, is Perfectionista bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings))verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

6. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. Perfectionista heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

Artikel 5 – Uitvoering van diensten

1. De opdrachtgever is gehouden alle door Perfectionista verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig te vermelden.

2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van een ontwerp, tenzij met schriftelijke toestemming van Perfectionista of andere rechthebbenden.

3. De opdrachtgever vrijwaart Perfectionista voor aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.

Artikel 6 – Opschorting en ontbinding

1. Perfectionista is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Perfectionista ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Perfectionista kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die
van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Perfectionista kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever –al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Perfectionista zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

4. Perfectionista kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang
beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.

5. Bedragen die Perfectionista heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met het
geen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

6. Indien Perfectionista aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter
beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 5 dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiden kosten voor haar rekening.

Artikel 7 – Training

1. Onder ‘ training ‘ wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: alle trainingen, workshops en/ of andere bijeenkomsten die door Perfectionista worden verzorgd.
2. Perfectionista behoudt zich het recht voor inschrijvingen voor trainingen zonder opgave
van redenen te weigeren.

3. Perfectionista behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een
training af te lasten dan wel deelnemersgroepen samen te voegen. Perfectionista zal
opdrachtgever in een voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

4. Indien een training specifiek voor één opdrachtgever wordt verzorgd, kan Perfectionista
desgewenst het voor de training gebruikte materiaal (presentatie, lesmateriaal, enz.) aan (de organisatie van) de opdrachtgever aanpassen. Het is opdrachtgever toegestaan hierin eenmaal wijzigingen te laten aanbrengen door Perfectionista.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Perfectionista voor trainingen
gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting. Het door opdrachtgever aan Perfectionista verschuldigde bedrag aan deelnamekosten is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor
aanvang van de training op de factuur aangegeven bankrekening van Perfectionista te
zijn bijgeschreven. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft Perfectionista het recht deelname aan de training te weigeren.

Artikel 8 – Annulering training

1. Annulering door opdrachtgever van haar deelname aan een training is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijke annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per fax of langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het faxbericht of het elektronische bericht door Perfectionista beslissend voor het tijdstip van annulering.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan opdrachtgever tot uiterlijk vier weken voor aanvang van een training kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van een training is opdrachtgever 50% van de deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een training is opdrachtgever de volledige deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd.

3. Bij verhindering of niet deelnemen aan een training door opdrachtgever of door een door opdrachtgever aangestelde deelnemer zonder tijdige annulering, is opdrachtgever het gehele bedrag aan deelnamekosten aan Perfectionista verschuldigd.

4. In geval opdrachtgever of een door opdrachtgever aangestelde deelnemer niet in staat is een training bij te wonen, is opdrachtgever bevoegd een vervanger te laten deelnemen. Deze vervanging geldt voor de volledige training.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Op geschillen die onder de reikwijdte van NBPO Klachtenregeling vallen is deze regeling van toepassing.

3. Op geschillen die niet onder de reikwijdte van de NBPO Klachtenregeling vallen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Perfectionista is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.

Perfectionista 2022.

Blijf op de hoogte en volg Perfectionista op social media: